Håndtering av overvann

Beskyttelse mot oversvømmelser
og forurensning


Hva vi gjør

Hvorfor velge oss

Våre løsninger

Norskprodusert - En stor andel av våre produkter produserer vi i Norge

 

Klimatilpasning av avløpsnettet!

Hva vi gjør

MFT leverer produkter for regnvannshåndtering - fra kilde til utslipp. Vi tilbyr smarte løsninger som gir hydraulisk kontroll og reduserer risiko for oversvømmelser og forurensning.

Dagens avløpssystem er i stor grad tilpasset gårsdagens bebyggelse og klima. Med utbygging og fortetting erstattes grøntområder, som sikrer naturlig infiltrasjon og fordrøyning av regnvann, med tette flater som bygninger og asfalt. Overvannet ledes da raskt langs bakken og ned i avløpssystemet gjennom rister og sluk. Samtidig opplever vi endringer i klima med mer intens nedbør, samt stigende flo- og flomnivåer. Sammen fører dette til hyppigere overbelastning av rørnettet. Konsekvensene er oversvømmelser av bygninger og infrastruktur, samt økt forurensning gjennom overløpsutslipp.
I byområder og ved veianlegg utgjør forurensning av overvannet nok en utfordring. Spesielt gjelder dette separerte systemer der overvann og spillvann transporteres adskilt. Utslippspunktene er mange, og overvannet ledes gjerne urenset ut i elver og vassdrag.

Utfordringene krever et bredt spekter av tiltak både under bakken og i dagen i form av blå-grønne løsninger. Fellesnevneren er behovet for kartlegging og kontroll på vannmengder og vannivåer – såkalt hydraulisk kontroll, samt å redusere forurensning ved utslipp til resipienter.

For å minimere risiko for oversvømmelse og forurensning, er det avgjørende å kartlegge avløpsnettet, etablere hydraulisk kontroll og velge løsninger som reduserer sannsynligheten for og konsekvensene ved overbelastning, samt minimerer utslipp av forurenset overvann.

<

Hvorfor velge oss

Kompetanse

40-års internasjonal erfaring som teknologiutvikler innen fagfeltet.

 

Driftssikkerhet

Vi leverer robuste og driftssikre produkter med dokumenterte egenskaper.

Bærekraft

Vi søker bærekraftige løsninger med lang levetid.


Våre løsninger

MFT utvikler produkter for regulering og behandling av overvann og regnpåvirket avløpsvann. Vi tilbyr smarte og dokumenterte løsninger, som gir hydraulisk kontroll og reduserer risiko for oversvømmelser og forurensning.

Sortiment inkluderer standardiserte produkter og skreddersydde løsninger. Vi produserer en stor andel av våre produkter i Norge. Et omfattende lagerutvalg av ferdige produkter og komponenter på eget verksted sørger for rask levering - selv av tilpassede løsninger. Rådgiving og problemløsning står sentralt.

Den interaktive figuren til høyre viser eksempler på bruksområder.
(pek på figuren)

produktoversikt type 1

Bygninger
Tilbakeslagsventiler hindrer
kjelleroversvømmelser
i bygninger

Avløpsnett
Spylesystemer hindrer
igjenngroing av
avløpsledninger

Nødoverløp
Smarte terskler hindrer
overbelastning av
avløpsnett

Fordrøyningsanlegg
Mengderegulatorer hindrer
nedstrøms overbelastning
av avløpsnett

Infiltrasjonssanlegg
Mengderegulatorer sikrer
maksimal infiltrasjon og hindrer
nedstrøms overbelastning

Utløp
Tilbakeslagsventiler hindrer
overbelastning som følge
av tilbakeslag fra resipient

Sedimenteringsanlegg
Mengderegulatorer hindrer
overbelastning og sikrer optimale
sedimenteringsforhold

Utløp
Tilbakeslagsventiler hindrer
overbelastning som følge
av tilbakeslag fra resipient

Regnvannsoverløp
Partikkelavskillende overløp
reduserer forurensning
fra overløpsutslipp

Nødoverløp
Smarte terskler hindrer
overbelastning av
avløpsnett

Avløpsnett
Mengdemålere gir
kontroll på vannføringene

Miljø- og Fluidteknikk AS
MFT leverer løsninger som sikrer
Hydraulisk kontroll og
Beskytter mot Oversvømmelser og Forurensning

Avløpsnett
Målestasjoner gir
aktiv kontroll og registrering
av vannføringene

Avløpsnett
Mengderegulatorer gir
kontroll på vannføringer og
hindrer overbelastning

Avløpsnett
Mengdemålere gir
kontroll på vannføringene

Overvannsnett
Mengderegulatorer reduserer
erosjon i resipient

Overløp
Terskelsystemer gir
enkel registrering
av overløpsutslipp.

Overløp
Mengderegulatorer gir
kontroll på vannføringer
og hindrer overbelastning.

Utløp
Tilbakeslagsventiler hinder
overbelastning som følge av
tilbakeslag fra resipient.

Avløpsnett
Med Stengeluker kan
vannstrømmer brytes.

Regnvannsoverløp
Sedimenteringsoverløp minimerer
forurensning fra overløpsutslipp.

Regnvannsoverløp
Spylesystemer sikrer
enkel drift av fordrøynings-
og sedimenteringsanlegg.

Sedimenteringsanlegg
Smarte Mengderegulatorer
sikrer konstant belastning og
optimale sedimenteringsforhold.

Regnvannsoverløp
Partikkelavskillere reduserer
forurensning fra overløpsutslipp.


MFT tilbyr punkttiltak til:

Infrastruktur (VA)
Utbygging/Byutvikling
Boliger
Vei, Bane
Industri
Landbruk

for Regnvannshåndtering og Beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning