Beskyttelse mot oversvømmelser
og forurensning

Klimatilpasning av avløpsnettet!

Hva vi gjør

Hvorfor velge oss

Våre løsninger

Made in Norway - En stor andel av våre produkter produserer vi i Norge

 

Hva MFT gjør

Utfordringen

Dagens avløpssystem er tilpasset gårsdagens bebyggelse og klima. Med utbygging og fortetting erstattes grøntområder, som sikrer naturlig infiltrasjon og fordrøyning, med tette flater som bygninger og asfalt. Overvannet ledes raskt ned i avløpssystemet gjennom rister og sluk. Sammen med klimaendringer, med mer intens nedbør og stigende flo og flomnivåer, fører dette til hyppigere overbelastning av rørnettet.

Konsekvensen er tilbakeslag i avløpssystemet og kjelleroversvømmelser, samt økt forurensning gjennom overløpsutslipp. I byområder og ved veianlegg utgjør forurensning av overvannet nok en utfordring. Spesielt gjelder dette separerte systemer der utslippspunktene for overvann er mange.

Å dimensjonere avløpsnettet for alle ekstreme nedbørshendelser er trolig ikke realistisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt. (les mer)

Det er derfor avgjørende å utforme avløpsnettet smartere slik at mengden fremmedvann reduseres og konsekvensene ved overbelastning minimeres.

<

Hvorfor velge MFT

Kompetanse

40 års erfaring som teknologiutvikler innen fagfeltet.

 

Driftssikkerhet

Enkle og dokumenterte løsninger som krever minimalt tilsyn.

Reduserte kostnader

Optimale produkter med lave levetidskostnader.


Våre løsninger

MFT leverer produkter for regnvannshåndtering - ved kilden og ved utslipp

Vi tilbyr smarte løsninger som gir hydraulisk kontroll, reduserer mengden overvann i avløpssystemet og minimere konsekvensene når overbelastning skjer. Vi kaller det punkttiltak.

Punkttiltakene er relativt sett raske å gjennomføre, og har umiddelbar effekt. Vi tilbyr produkter med høy driftssikkerhet og dokumenterbare egenskaper. Sortiment inkluderer standardiserte produkter, men skreddersydde løsninger utgjør en stor del av våre leveranser. Rådgiving og problemløsning står sentralt.

overvann 4lr