Beskyttelse mot oversvømmelser
og forurensning

Klimatilpasning av avløpsnettet!

Hva er utfordringen?

Hvordan MFT løser utfordringen

Siste nytt fra MFT

 

Made in Norway - En stor andel av våre produkter produserer vi i Norge

 

Hvorfor velge produkter fra MFT?

Icon_kompetanse

Kompetanse

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av smarte løsninger. 40 års erfaring gir våre kunder trygghet.

 

Icon_driftssikker

Driftssikkerhet

Vi leverer enkle og driftssikre løsninger som krever minimalt tilsyn.
.

Icon_kost

Reduserte kostnader

Vi tilbyr optimale produkter med lave levetidskostnader.

Hva er Utfordringen?

Dagens avløpssystem er tilpasset tidligere tiders bebyggelse og klima. Utbygging og fortetting gir økt belastning. Mengden overvann i rørsystemet øker når grønne områder, som sikrer naturlig infiltrasjon og fordrøyning av regnvann, erstattes av tette flater som tak og asfalt. Overvannet ledes da raskt ned i avløpssystemet gjennom rister og sluk. Situasjonen forverres av klimaendringene. Utviklingen viser stadig hyppigere og mer intens nedbør, samt stigende havnivå. Dermed øker også risikoen for inntrenging av vann gjennom overløpene under flo og flom.

Resultatet er at ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg oftere overbelastes. Konsekvensen er hyppigere tilbakeslag i avløpssystemet og kjelleroversvømmelser, samt økt forurensning gjennom overløpsutslipp.

I tillegg til de direkte konsekvensene av oversvømmelser, påfører fremmedvannet samfunnet ekstra kostnader. Unødvendig mye vann transporteres (pumpes) og behandles i renseanleggene. Når fremmedvannet typisk utgjør 60-70% av mengden avløpsvann som tilføres renseanleggene, blir kostnadene vesentlige.

På grunn av feilkoblinger og lekkasjer er problemene tilstede også i avløpssystem der overvannet og kloakken er separert. I byområder og ved veianlegg utgjør forurensning av overvannet nok en utfordring. Å øke kapasiteten på ledningsnettet gjennom flere og større rør hjelper. Imidlertid er tiltakene tidkrevende og kostbare. Det er hverken realistisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge avløpssystemet stort nok til å håndtere alle ekstreme nedbørsituasjoner.

 

Det er derfor avgjørende å utforme avløpsnettet slik at mengden fremmedvann reduseres og konsekvensene ved overbelastning minimeres.
 

overvann 4lr