Sedimenteringsoverløp

Sedimenteringsoverløp
Innløpsterksel Nødoverløp Spylesystem Innløp med ekstra utjevningsvolum Mengderegulator Tilbakeskagsventil Sedimenteringsterskel Sump og pumpe for spylesystem Overløpstank/Sedimenteringsvolum Nivåmålere Utløp sedimenteringsoverløp

Innløpsterksel

Innløpsterskel

Terskel mellom innløpskammer og overløps-/sedimenteringstank.

Nødoverløp

Nødoverløp

Nødoverløp med skumskjerm og kalibrert terskel av typen Fluidwing.

Spylesystem

Spylesystem

Automatisk spylesystem FluidFlush. Benytter avløpsvann som spylemedium

Innløp med ekstra utjevningsvolum

Innløp (fordrøyning)

Innløp til overløp. Kan dimensjoneres for å gi ekstra utjevningsvolum.

Mengderegulator

Mengderegulator

Mengderegulatoren på anleggets utløp sørger for konstant belastning, og hindrer overbelastning, av nedstrøms anlegg/renseanlegg. En by-pass ventil forenkler driften.

Tilbakeskagsventil

Tilbakeslagsventil

Overløpstanken kan tømmes etter nedbør ved hjelp av gravitasjon og tilbakeslagsventil. Hvis bunn overløpstank ligger lavere enn utgående avløpsrør, kreves det pumpe for å tømme tanken.

Sedimenteringsterskel

Sedimenteringsterskel

Sedimenteringsterskelen (FluidClari-R eller FluidClari-S )sørger for optimale sedimenteringsforhold slik at forurensning/partikler får tid til å sedimentere til slam i bunnen av tanken.

Sump og pumpe for spylesystem

Sump for spylevann

Det automatiske spylesystemet benytter overløpsvannet som spylemedium (ikke drikkevann)

Overløpstank/Sedimenteringsvolum

Sedimenteringstank

Tank for sedimenteringsvolum/utjevningsvolum (fanger "first-flush").

Nivåmålere

Nivåmålere

Nivåmålerene benyttes til å registre vannnivåer og vannføringer gjennom systemet.

Utløp sedimenteringsoverløp

Utløp overløp

Det behandlede overløpsvannet fra sedimenteringsoverløpet ledes til resipient