Sedimenteringsoverløp

Sedimenteringsoverløp
Innløpsterksel Nødoverløp Spylesystem Innløp med ekstra utjevningsvolum Mengderegulator Tilbakeskagsventil Sedimenteringsterskel Sump og pumpe for spylesystem Overløpstank/Sedimenteringsvolum Nivåmålere Utløp sedimenteringsoverløp

Innløpsterksel

Terskel mellom innløpskammer og overløps-/sedimenteringstank.

Nødoverløp

Nødoverløp med skumskjerm og kalibrert terskel av typen Fluidwing.

Spylesystem

Automatisk spylesystem FluidFlush. Benytter avløpsvann som spylemedium

Innløp med ekstra utjevningsvolum

Innløp til overløp. Kan dimensjoneres for å gi ekstra utjevningsvolum.

Mengderegulator

Mengderegulatoren på anleggets utløp sørger for konstant belastning, og hindrer overbelastning, av nedstrøms anlegg/renseanlegg. En by-pass ventil forenkler driften.

Tilbakeskagsventil

Overløpstanken kan tømmes etter nedbør ved hjelp av gravitasjon og tilbakeslagsventil. Hvis bunn overløpstank ligger lavere enn utgående avløpsrør, kreves det pumpe for å tømme tanken.

Sedimenteringsterskel

Sedimenteringsterskelen (FluidClari-R eller FluidClari-S )sørger for optimale sedimenteringsforhold slik at forurensning/partikler får tid til å sedimentere til slam i bunnen av tanken.

Sump og pumpe for spylesystem

Det automatiske spylesystemet benytter overløpsvannet som spylemedium (ikke drikkevann)

Overløpstank/Sedimenteringsvolum

Tank for sedimenteringsvolum/utjevningsvolum (fanger "first-flush").

Nivåmålere

Nivåmålerene benyttes til å registre vannnivåer og vannføringer gjennom systemet.

Utløp sedimenteringsoverløp

Den behandlede overløpsvannet fra sedimenteringsoverløpet ledes til resipient