produktoversikt type 1

Bygninger
Tilbakeslagsventiler hindrer
kjelleroversvømmelser
i bygninger

Avløpsnett
Spylesystemer hindrer
igjenngroing av
avløpsledninger

Nødoverløp
Smarte terskler hindrer
overbelastning av
avløpsnett

Fordrøyningsanlegg
Mengderegulatorer hindrer
nedstrøms overbelastning
av avløpsnett

Infiltrasjonssanlegg
Mengderegulatorer sikrer
maksimal infiltrasjon og hindrer
nedstrøms overbelastning

Utløp
Tilbakeslagsventiler hindrer
overbelastning som følge
av tilbakeslag fra resipient

Sedimenteringsanlegg
Mengderegulatorer hindrer
overbelastning og sikrer optimale
sedimenteringsforhold

Utløp
Tilbakeslagsventiler hindrer
overbelastning som følge
av tilbakeslag fra resipient

Regnvannsoverløp
Partikkelavskillende overløp
reduserer forurensning
fra overløpsutslipp

Nødoverløp
Smarte terskler hindrer
overbelastning av
avløpsnett

Avløpsnett
Mengdemålere gir
kontroll på vannføringene

Miljø- og Fluidteknikk AS
MFT leverer løsninger som sikrer
Hydraulisk kontroll og
Beskytter mot Oversvømmelser og Forurensning

Avløpsnett
Målestasjoner gir
aktiv kontroll og registrering
av vannføringene

Avløpsnett
Mengderegulatorer gir
kontroll på vannføringer og
hindrer overbelastning

Avløpsnett
Mengdemålere gir
kontroll på vannføringene

Overvannsnett
Mengderegulatorer reduserer
erosjon i resipient

Overløp
Terskelsystemer gir
enkel registrering
av overløpsutslipp.

Overløp
Mengderegulatorer gir
kontroll på vannføringer
og hindrer overbelastning.

Utløp
Tilbakeslagsventiler hinder
overbelastning som følge av
tilbakeslag fra resipient.

Avløpsnett
Med Stengeluker kan
vannstrømmer brytes.

Regnvannsoverløp
Sedimenteringsoverløp minimerer
forurensning fra overløpsutslipp.

Regnvannsoverløp
Spylesystemer sikrer
enkel drift av fordrøynings-
og sedimenteringsanlegg.

Sedimenteringsanlegg
Smarte Mengderegulatorer
sikrer konstant belastning og
optimale sedimenteringsforhold.

Regnvannsoverløp
Partikkelavskillere reduserer
forurensning fra overløpsutslipp.