Profakummen

Type: Spylesystem
Medium: Overvann, Spillvann, fellessystem
Dimensjon: D-900 (liggende tank)
Materiale: GRP
Anvendelse: Spyling av ledningsnett med dårlig selvrensning
Egenskaper: Automatisk og regelmessig spyling uten bruk av pumper

Reduserte driftskostnader

Driftssikker og automatisk spyling uten bruk av ekstern energi. Redusert slitasje på rør sammenlignet med tradisjonell spyling.

Enkel installasjon

Prefabrikkerte og ferdig utrustet enhet klar for montering.

Regulerbar spylefrekvens

Valgfri innstilling av spylefrekvens.

Bruksområde
De fleste kommuner har sine «problem-rørledinger», der dårlig fall, svanker og få tilkoplinger/lite tilrenning fører til avsetting av slam i ledningsnettet. For å unngå redusert rørkapasitet og i verste fall tilstopping av rørledningene med påfølgende kjelleroversvømmelser, krever slike rørstrekk regelmessig spyling. Slam som avsettes i ledningsnettet representerer i tillegg et stort forurensningsproblem ved at det spyles ut under nedbør og tilføres vannforekomster gjennom ofte utrangerte overløp. Tradisjonell høytrykk-spyling er ressurskrevende og kostbart.
Med et automatisk spylesystem sørger man for regelmessig spyling på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Profakummen har mange bruksområder:
• for spyling av ledningsanlegg med dårlig selvrensning
• for reduksjon av forurensningsutslipp ved jevnlig utspyling av tørrværsavsetninger
• som alternativ til pumpestasjoner i områder med dårlig fall
• for støtbelastninger av infiltrasjonsanlegg for optimalsiering av renseeffekt og levetid
• for spyling av dykkerledninger