Tilbakeslagsrenner

Type: Prefabrikkert sump med tilbakeslagssventil
Medium: Overvann, Avløpsvann
Dimensjon: DN110 - DN315
Materiale: PVC, PUR
Anvendelse: Ved etablering av nye rennekummer eller rehabilitering av eksisterende kummer.
Egenskaper: Prefabrikkert sumprenne for innstøping (forskalingskasse) med integrert Wastop tilbakeslagsventil.

Optimal Utforming

Tilpasset egenskapene til Wastop tilbakeslagsventiler.

Standardisert

Standardisert løsning og enkel montering.

Prefabrikkert

Prefabrikkert renne (forskalingskasse). Kvalitet ikke påvirket av utførelse på anleggsplass.

En rekke kummer tilføres fremmedvann via innlekking gjennom kumskjøter, kumlokk, kondens og evt lekkasjer fra rørsystemer. Dette gjør det nødvendig å anlegge et dreneringsutløp fra kumbunnen. Fremmedvannet ledes gjerne til nærmeste overvannsledning, fellessystem eller resipient. Ved overbelastning risikerer man at det oppstår tilbakeslag i kummen gjennom dreneringsledningen. Dette er spesielt ugunstig i vannverkskummer, der en risikerer forurensning av drikkevannet.

For å hindre tilbakeslag av forurenset vann, bør dreneringsutløpet utstyres med tilbakeslagsventil. Wastop benyttes ofte til dette formålet. På grunn av ventilens utforming, krever den et oppstrøms vanntrykk før den åpner og leder vannet vekk. For å sikre tørr kumbunn, anbefales det at Wastop monteres i en sump med dybde minst lik åpningstrykket til ventilen.

Ved bygging eller rehabilitering plass-støpte kummer, støpes gjerne renner på anleggsplass ved hjelp tradisjonell forskaling, håndstøping og pussing. Det er krevende å oppnå et godt sluttresultatet, og kvaliteten varierer og er i stor grad avhengig av utførelsen på anleggsplass.

Tilbakeslagssikring vannverkskum.

åpen sump med kun utløp

lukket sump for innfelling (i kombinasjon med åpen FluidRenne)

Tilbakeslagsrennen er en prefabrikkert renne eller sump tilpasset åpningstrykket til Wastop tilbakeslagsventil. Den leveres med flat bunn og Wastop tilbakeslagsventil ferdig montert. Rennene støpes inn i kumbunnen og fungerer som forskalingskasse ved innstøping. Rennen leveres med standard PVC-spisser på utløpet. Tilbakeslagsrennen tilbys i to utgaver: Åpen sump med utløp eller Lukket sump for innfelling (monteres gjerne i kombinasjon med en åpen FluidRenne.

For endemontering DN160 (PVC)

For endemontering DN110 (PUR)