Avløpsvann er en fellesbetegnelse på kloakk/gråvann/brunt vann.
Overvann er betegnelsen på regnvann og smeltevann fra tette flater som tak og veier.
I grønne/naturlige områder vil mye av overvannet infiltreres i grunnen.I utbygde strøk vil overvann i stor grad transporteres på overflaten (før det gjerne havner i avløpssystemet)

Avløpsnettet er transportsystem for avløpsvann og overvann. Det frakter avløpsvannet fra forbruker til renseanlegget. På veien sørger pumpestasjoner og tyngdekraften for transporten. Det rensede avløpsvannet slippes ut i havet eller nærmeste sjø.Avhengig av type avløpsnett blandes overvannet med avløpsvannet og transporteres til renseanleggene eller fraktes i egne rør til nærmeste resipient (elv/sjø).

Fellessystem

I et fellessystem transporteres avløpsvann og overvann i samme rørledning. Det betyr at regnvann fra tette flater ledes til renseanleggene sammen med avløpsvannet.

 

Separatsystem

I et separert system transporteres avløpsvann og overvann i forskjellig rørledninger. Avløpsvannet (spillvann) fraktes til renseanlegget, mens overvann ledes ut til nærmeste resipient uten at det renses.