klimatilpasning.no

Miljødirektoratets samling av veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning.

EUs Vanndirektiv
For å få til et løft for vannmiljøet valgte Norge, gjennom EØS-avtalen, å slutte seg til EUs vanndirektiv. Dette direktivet setter klare og konkrete mål om miljøforbedringer og legger rammene for hva som er god vannforvaltning.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen
For å sikre gjennomføringen av EUs vanndirektivet i Norge har myndighetene utarbeidet den norske vannforskriften. Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

VA-norm
Norsk VA-norm har som formål å samle norske kommuners krav til VA-tekniske anlegg, og bli et sentralt oppslagsverk og brukervennlig søkeverktøy for hele VA-bransjen.

Norsk Vann
Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen, og arbeider aktivt for å informere om vannbransjens status og utfordringer og påvirke til hensiktsmessige rammebetingelser for vannbransjen gjennom kompetanseutvikling.


State og the nation

Norges Tilstand - State of the Nation
RIF utarbeider RIF rapporten State of the Nation. Rapporten analyserer tilstand og angir nødvendige investeringer for at norsk infrastruktur, inkludert vann og avløp, skal møte fremtidens utfordringer som følge av blant annet klimaendringene..

 

Norsk Vannforening
Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

 

Norsk Rørsenter
Norsk Rørsenter AS har somformål å være et uavhengig kurs og kompetansesenter innen Vann- og avløpsfaget.

 

VA-miljøblad
Stiftelsen VA/Miljø-blad har som formål å produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse normene har fått navnet VA/Miljø-blad.