Mer om Partikkelavskilling – Overvann

1. Hva er Partikkelavskilling av overvann?

Under nedbør vil regnvannet/overvannet vaske med seg gjenstander, partikler og flytestoffer fra eksponerte flater. Overvannet og partiklene ledes gjerne til avløpsnettet gjennom rister, sluk og taknedløp. Med overvannet transporteres også forurensning fra veier og overflater.
Større partikler (blader kvister søppel) kan føre til problemer i avløpssystemet i form av tilstopping. Dette kan unngås ved å fange partiklene ved hjelp av rister, gitter, sandfang, skumskjermer, dykkede utløp mm.

veistøvet er forurenset og transporteres med overvannet

vinteren gjør forurensningene mer synlige

Kobbertak er vakkert..........

... men kobberet forurenser overvannet

Miljøgifter/tungmetaller binder seg gjerne til små partikler. Disse fanges ikke effektivt med overnevnte tiltak. Effektiv avskilling av små partikler i overvannet krever andre løsninger. Partikkelavskilling-overvann handler om å skille ut mindre partikler og partikkelbundet forurensning fra overvannet.
Tradisjonelle sedimenteringsbasseng er plasskrevende. Effektive partikkelavskillere eller supersandfang er kompakte sedimenteringsbasseng som krever vesentlig mindre areal.

2. Bruksområder

2.1 Veianlegg/tunneler
Avrenningen fra veianlegg inneholder miljøgifter og annen forurensning. Kildene finnes på både kjøretøyene og selve veianlegget. Stor trafikk genererer mer forurensning. Trafikkerte tunneler har en spesiell utfordringer knyttet til høye konsentrasjoner og tunnelvask.

Et tradisjonelt åpnet sedimenteringsbasseng vil, såfremt det driftes riktig, fange opp mye av forurensningen. Imidlertid er slike anlegg plasskrevende. I tillegg til sedimenteringsvolumet (tørrværsvolumet), fungerer deler av det tilgjengelige volumet som fordrøyning.


Det er mange kilder til forurensning fra veiene

 

Fordrøynings- og sedimenteringsvolum

Tradisjonelt sedimentering/fordrøyningsanlegg ved et veianlegg

Ved å utforme sedimenteringsanlegget riktig, og anvende effektive mengderegulatorer og nivåregulatorer for regulering av henholdsvis vannføring og nivå i bassenget, kan det tilgjengelige volumet utnyttes langt bedre. Selve sedimenteringsvolumet kan dermed økes og bidra til å forbedre virkningsgraden.

Se figuren nedenfor (Les mer om dette i forbindelse med mengderegulering og nivåregulering.)

Med en partikkelavskiller eller et supersandfang kan utskillingen av partikkelforurensning forbedres. En partikkelavskiller kan installeres i forbindelse med et tradisjonelt sedimenteringsbasseng eller fordrøyningsvolum.

2.2 Gatesandfang
I bystrøk, der det ikke er plass til større sedimenteringsbasseng, har gatesandfangene en viktig funksjon. Gatesandfang kan fange opp en andel av partikkelforurensningene, såfremt de blir vedlikeholdt (tømmes regelmessig) og ikke overbelastet. Hvis ikke vil blir mye av forurensningen skylt videre og ut i resipient ved nedbør.

En mengderegulator/virvelkammer kan sørge for at eksisterende sandfang ikke blir overbelastet. Ikke kombinasjon med et fordrøyningsvolum, kan dette gjøre at en større andel av partiklene holdes tilbake.
I forbindelse med sårbare resipienter eller ved høy grad av forurensning, kan en partikkelavskiller eller supersandfang installeres som et supplement.

Viktige egenskaper - kriterier for valg av type

Det finnes mange metoder og prefabrikkerte løsninger for å fjerne partikkelbundet forurensning fra overvann. Felles for løsningene er begrensinger i forhold til kapasitet og virkningsgrad. Følgende bør inngå i en spesifikasjon:

  • Dimensjonerende vannføring
  • Virkningsgrad (partikkelstørrelse) ved dimensjonerende vannføring
  • Maks vannføring
  • Trykktap/oppstuvning

Se MFT sine partikkelavskillere for overvann.