Strupeluke selvregulerende

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg med nivåforskjeller
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Regulering basert på nedstrøms vannivå
Kapasitetsområde: ca 50 - 3000 l/s
Materiale: 304 rustfritt

FluidCasca er en selvregulerende strupeventil med stor kapasitet, som muliggjør etablering av fordrøyningsvolum med nivåforskjeller i eksempelvis skrånende terreng. Den får delvolumer med høydeforskjeller til å oppføre seg som et volum, samtidig som den gir fleksibilitet med hensyn til plassering av nødoverløp. Et lavere plassert nødoverløp gir mindre trykk på en evt nedstrøms mengderegulator. Dette gir større strømningstverrsnitt og bedre driftssikkerhet på mengderegulatoren. Åpning og stengning av luken er bestemt av nedstrøms vannivå, og skjer automatisk ved hjelp av en innbygget flottør.

FluidCasca CAD

Driftssikker

Reduserer trykkhøyden og risiko for tilstopping i nedstrøms mengderegulator. Åpner automatisk ved tilstopping.

Bedre plassutnyttelse

Muliggjør plassering av fordrøyningsmagasin i terreng med mye fall. 

Reduserte byggekostnader

Ved å la fordrøyningsanlegget følge terrenget, unngår man svært dype byggegroper og reduserer byggekostnadene.

Funksjon

FluidCasca er bygd rundt en strupeluke, som styres automatisk basert på nedstrøms vannivå. En flottør åpner luken når vannivået synker, og stenger luken når nivået øker.
Luken er ikke dråpetett, men partikler i vannet gir allikevel god tetning når ventilen strenger. Det må planlegges effektive nødoverløp (interne overløp) i forbindelse med regulatoren.

Installasjonseksempel

FluidCasca 1
FluidCasca i regulatorkum.

FluidCasca 2

FluidCasca i drift.

FluidCasca i drift.