FluidWing – Nivåregulator

Kalibrert registreringsterskel

Anvendelse: Driftsoverløp, Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Kalibrert terskel for mengdemåling, tilpasset lengde
Kapasitetsområde: 140 - 1000 l/s/m
Materiale: 304 rustfritt

FluidWing er et prefabrikkert terskelprofil tilpasset montering på nye og eksisterende overløp. Terskelen er testet og kalibert. Sammenhengen mellom oppstuvning og vannføring over terskel er kartlagt. Vingeprofilet sørger for jevn vannføring selv ved små vannmengder. Dette muliggjør nøyaktig registrering av overløpsmengder kun ved å måle vannivå oppstrøms terskel. Kostbart måleutstyr for direkte mengdemåling er ikke lenger nødvendig. Fluidwing kan installeres i kombinasjon med skumskjerm. Terskellengden tilpasses etter behov.

FluidWing CAD

Driftssikker

Ingen bevegelige deler gir sikker funksjon og enkel drift.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Kan tilpasses eksisterende anlegg.

Lav totalkostnad

Muliggjør registrering av overløpsutslipp uten bruk av mengdemåler.

Funksjon

FluidWing er en kalibrert terskel med vingeprofil. Det finnes 6 modeller med hver sin kordelengde (b) og kapasitet. Profillengden tilpasses aktuelle prosjekt.  For å kartlegge oppstuvning/trykktap er FluidWing testet hydraulisk. Forholdet mellom oppstuvning (w) og vannføring (Q) er dermed  kjent. Basert på standardmodellene og aktuelle profillengde leverer vi FluidWing med tilpasset hydraulisk kurve. De hydrauliske dataene kan importeres i et kontrollsystem og benyttes til å registrere overløpsutslipp ved hjelp av en nivåmåler. Hvis det er krav til skumskjerm, leverer vi FluidWing med kalibrert skumskjerm (FluidDip).

Eksempel - hydraulisk kurve

I store deler av tiden et overløp trer i funksjon er vannivået like over terskelnivået. Med en tradisjonell terskel vil det føre til en uregelmessig vannstrøm over terskelen, som vanskeliggjør registrering.  FluidWing sitt vingeprofil sikrer stabil vannføring over terskelen selv ved små vannivåer og vannføringer.

Liten oppstuvning/lav vannføring: jevn vannstrøm

Middels oppstuvning/ vannføring

Stor oppstuvning/lav vannføring

Kontroll på 3 vannføringer ved hjelp av 1 nivåmåling!

FluidWing installert på et partikkelavskillende overløp. Ved hjelp av den kalibrerte terskelen og nedstrøms kalibrert virvelkammer, kan både overløpsutslipp og videreført vannmengde registreres ved hjelp av 1 nivåmåling.

Installasjonseksempel

FluidWing
FluidWing med skumskjerm.


 FluidWing uten skumskjerm på et sideoverløp (2 terskler)

FluidWing undermontering.