FluidWing

Type: Registreringsterskel

Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN150 - DN400 (nominell kordelengde)

Kapasitet: 140 - 1000 l/s/m

Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast

Anvendelse: Overløp, Sedimenterings-, Fordrøyningsanlegg

Egenskaper: Registrering av vannføring vha nivåmåling, nøyaktig selv ved små vannivåer.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler gir sikker funksjon og enkel drift.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Kan tilpasses eksisterende anlegg.

Lav totalkostnad

Enkel registrering av overløpsutslipp uten bruk av direkte mengdemåler.

FluidWing er et prefabrikkert terskelprofil tilpasset montering på nye og eksisterende overløp. Terskelen er testet og kalibert, slik at sammenhengen mellom oppstuvning og vannføring over terskel er etablert. Dette muliggjør nøyaktig registrering av overløpsmengder kun ved å måle vannivå oppstrøms terskel. Kostbart måleutstyr for direkte mengdemåling er ikke lenger nødvendig. Vingeprofilet sørger for stabilt og jevnt strømningstverrsnitt, og med det gode målinger, selv ved små vannmengder. Fluidwing kan installeres i kombinasjon med skumskjerm. Terskellengden tilpasses etter behov.

Funksjon

FluidWing har en karakteristisk vingeprofil. Det finnes 6 modeller med hver sin kordelengde (b) og kapasitet. Profillengden tilpasses aktuelle prosjekt.  For å kartlegge oppstuvning/trykktap er FluidWing testet hydraulisk. Forholdet mellom oppstuvning (w) og vannføring (Q) er dermed  kjent. Basert på standardmodellene og aktuelle profillengde leverer vi FluidWing med tilpasset hydraulisk kurve. De hydrauliske dataene kan importeres i et kontrollsystem og benyttes til å registrere overløpsutslipp ved hjelp av en nivåmåler. Vi kan levere en fullt utrustet terskel komplett med tilpasset skumskjerm og nivåmåler. Om ønskelig leverer en prefabrikkert og ferdig utrustet kum i GRP.

I store deler av tiden et overløp trer i funksjon er vannivået like over terskelnivået. Slike situasjoner utgjør derfor en stor andel av den akkumulerte overløpsmengden. Gode målinger ved lave vannivåer er der minst like viktig som ved kraftige overløpshendelser.  Med en tradisjonell terskel vil det føre til en uregelmessig vannstrøm over terskelen, som vanskeliggjør registrering.  FluidWing sitt vingeprofil sikrer stabil vannføring over terskelen selv ved små vannivåer og vannføringer.

Liten oppstuvning/lav vannføring (1 l/s/m): jevn vannstrøm

Middels oppstuvning/ vannføring (30 l/s/m)

Stor oppstuvning/ vannføring (100 l/s/m)

Tilvalg og Instrumentering

Med FluidWing kan vannføring og akkumulert vannmengde registreres - kun ved å måle oppstrøms nivå (det er ikke behov direkte vannføringsmåling) . Vi kan levere FluidWing med nivåmåler. Vi tilbyr også komplette systemer - klart til bruk -for registrering , sending, lagring, behandling og lesing av måledadata (skybasert). Systemet krever ikke nettstrøm på målestedet. Vi tilbyr også igangsetting og oppsett av systemet (kontrollmåling og kalibrering). Systemet kan utvides med eksempelvis nedbørsmålere. Dette gir godt grunnlag for å analyser og simulering av avløpsnettet.
Sammen med en kalibrerte mengderegulator nedstrøms, får man kontroll på både vannføring/vannmengde i overløp og videreført.

Installasjonseksempel

FluidWing
FluidWing med skumskjerm.

FluidWing montert i MFT-Tverroverløp.

FluidWing leveres med guider for enkel montering.

FluidWing under montering.