Regnbyge

Type: Komplett system for overvåkning av avløpsnett og overløp
Medium: Avløpsvann, Overvann, Nedbør
Anvendelse: Overvåkning av avløpsnett og overløp.
Egenskaper: Komplett løsning for registrering, kommunikasjon, lagring og behandling av data.

Brukervennlig

Nedbørdata, vannføringsdata, overløpsdata og data fra modellberegninger i et og samme brukervennlige web grensesnitt.

Trådløs kommunikasjon

Data fra nedbørmålere, vannføringsmålere, nivåmålere etc. overføres direkte til regnbyge.no og/eller andre eksterne systemer via GSM/GPRS.

Enkel dataeksport

Rapport og eksportmuligheter av data fra alle eller for et utvalg av målepunkter.

Avløpsnettet er en kritisk, kostbar og komplekst infrastruktur. Den samlede nåverdien av dagens norske avløpsnett er svimlende høy (estimert 730 mrd kr i 2019). Det kreves store investeringer for opprettholde en god nok standard på systemet. Anleggseierne (kommunene) forvalter store verdier. En god forvaltning forutsetter riktig og dokumenterbar prioritering av tiltak, samt evne til å måle effekten av de investeringer man gjør. Gode data om hvordan avløpsnettet belastes og håndterer belastning er nødvendig. Det forutsetter en systematisk tilnærming og effektiv overvåking av nettet. Effektiv overvåking gjør det enklere å tilfredsstille myndighetenes krav til rapportering av forurensningsutslipp.

Regnbyge.no er en web portal utviklet av Rosim AS. Utviklingen startet i 2009 for og i samarbeide med VA-bransjen for å gi oversikt over nedbørdata, vannføringsdata, overløpsdata og data fra modellberegninger i et og samme web grensesnitt. Data fra nedbørmålere og vann-føringsmålere, nivåmålere etc. overføres direkte til regnbyge.no via GSM/GPRS. Dette gjør systemet til et svært effektivt verktøy for å kartlegge avløpssystemer, vurdere tiltak og måle effekten av disse.