Lamell separator

Anvendelse: Sandfang, Sedimentering og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg – skråstilte lameller
Kapasitetsområde: 10 - 40 l/s per enhet
Partikkelstørrelse: ca 63µm

FluidClear er et kompakt sedimenteringsenhet med lamellkjerner for avskilling av partikkelbundet forurensning. FluidClear monteres i betongkonstruksjon nedstrøms fordrøyningsvolumet. Innebygd svingemekanisme for rengjøring av lameller.

Funksjon

Når det forurensede vannet passerer de neddykkete og skråstilte lamellene, bindes partiklene til lamelloverflatene. Partiklene fanges i slamvolumet under lamellene. Lamellene gjør at den effektive flaten vannstrømmen passerer øker vesentlig. Høyt overflate areal gir lavere overflatebelasting og bedre sedimenteringsforhold. Vannføringen til FluidClear kontrolleres enten ved hjelp av en pumpe eller mengderegulator (selvfall)

Lamellene rengjøres ved hjelp av den innebygde mekanismen. Ved å svinge lamellplatene løsner partiklene og synker ned i slamvolumet. Slamvolumet tømmes jevnlig. Spylemekansime sørger for at tanken rengjøres og det forurensede slammet transporteres til et punkt for avhenting.

Belastning start

Normal belastning – partikkelavskilling

Rengjøring av lameller

 

 

 

Tømming av slam

 

 

 

Spyling av slamvolum

Vedlikehold