Overvannet ble tidligere ansett som tilstrekkelig rent. Overflatevann i tett bebygde områder og veiavrenning kan imidlertid inneholde en rekke forurensninger, blant annet tungmetaller (partikkelbundet) og rester etter petroleumsprodukter. Under nedbør transporteres forurensningene ned i rister og sluk. I et separert system ledes det forurensede overvannet direkte ut i nærmeste resipient. MFT leverer prefabrikkerte supersandfang og separatorer for rensing av forurenset overvann. Vi tilbyr også komponenter for oppgradering og utrustning av eksisterende sandfang.

Type: Lamellseparator
Medium: Overvann
Dimensjon: modulbasert

Kapasitet: 10 - 40 l/s per modul
Partikkelstørrelse: ca 65µm
Anvendelse: Sandfang, Sedimentering og Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg – skråstilte lameller
Les mer om FluidClear...

Type: Lamellseparator
Medium: Overvann
Dimensjon: modulbasert

Partikkelstørrelse: ca 65µm
Anvendelse: Sandfang, Sedimenterings- og Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg – tverrstilte lameller
Les mer om FluidClear...

Type: Lamellsandfang
Medium: Overvann
Dimensjon: D-1000 kum

Kapasitet: ca. 10 - 15 l/s
Partikkelstørrelse: ca 65µm
Anvendelse: Sandfang, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Kompakt Supersandfang - ettermontering
Les mer om FluidSettle...

Type: Virvelseparator
Medium: Overvann
Dimensjon: D-1200 - D-3000 (kum)

Kapasitet: ca. 35 - 230 l/s
Partikkelstørrelse: ca 150µm
Anvendelse: Sandfang, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Holder tilbake både flytepartikler og tyngre partikler
Les mer om DDF...