Downstream Defender®

Type: Virvelseparator / Supersandfang
Medium: Overvann
Dimensjon: D1000 - D3000
Kapasitet: ca 20 - 190 l/s
Partikkelstørrelse: 63µm
Anvendelse: Rensing av overvann
Egenskaper: Kompakt sedimenteringsanlegg med dokumentert virkningsgrad. Holder tilbake både sedimenterbart stoff, flytepartikler og olje.

Kompakt

Sedimenteringsanlegg med lite fotavtrykk. Holder tilbake både sedimenterbart stoff, flytepartikler og olje.

Dokumentert ytelse

Prefabrikkert partikkelavskiller med dokumentert virkningsgrad. Testet i henhold til British Water Code of Practice..

Driftsvennlig

Uten bevegelige deler eller filtere. Tømmes like enkelt som et ordinært sandfang.

Overflatevann i urbane områder, industrianlegg, veianlegg mm inneholder en rekke forurensninger, blant annet partikkelbundne tungmetaller (miljøgifter), flytestoffer, søppel og rester av petroleumsprodukter. Under nedbør transporteres forurensningene med overflatevannet ned i rister og sluk, og videre til resipient.

Miljøgiftene binder seg til gjerne til mindre partikler (sand/silt), og kan derfor tilbakeholdes ved hjelp av gravitasjon (sedimentering). Et tradisjonelt sedimenterings-basseng vil, hvis det dimensjoneres og bygges riktig, kunne holde tilbake denne type forurensning. Imidlertid er slike anlegg plasskrevende. Dessuten er virkningsgraden vanskelig å dokumentere siden funksjonen er betinget av både utforming og utførelse. Tradisjonelle gatesandfang er utformet for tilbakeholdelse av større grus- og sandpartikler, og er mindre egnet for sedimentering av fine partikler.

Downstream Defender® er en prefabrikkert virvelseparator , et såkalt «supersandfang», med dokumenterte egenskaper og kompakt utforming. Den er designet for sedimentering av fine partikler og partikkelbunden forurensning, og hindrer at partiklene reaktiveres ved senere belastning. Flytepartikler og en begrenset mengde olje holdes også tilbake.