Type:Virveloverløp - Partikkelavskillende - vertikalt
Medium: Overvann
Dimensjon: D2000 - D3500 (diameter tank)
Kapasitet: tilpasses
Materiale: GRP
Anvendelse: Driftsoverløp, nødoverløp, pumpestasjoner
Egenskaper: Prefabrikkert, ingen bevegelige deler, lite fotavtrykk

Best tilgjengelige teknologi

Reduserer forurensning av kloakksøppel ifm overløpsutslipp, gir hydraulisk kontroll og muliggjør registrering av utslippsmengde.

Kompakt løsning

Lite fotavtrykk og rask installasjon. Ideell i kombinasjon med pumpestasjon. Overløpsvolum og pumpevolum i-ett. Et driftspunkt..

Enkel drift

Ingen bevegelige deler og korrosjonssikre materialer. Gir høy driftssikkerhet og lite vedlikehold.

Regnvannsoverløpet er avløpsnettets sikkerhetsventil. Under nedbør, snøsmelting, pumpestopp eller tilstopping avlastes avløpsvannet til nærmeste resipient. Sammen med en nedstrøms mengderegulator, unngår man oversvømmelser i oppstrøms og nedstrøms anlegg når belastningen blir stor. Regnvannsoverløpene er utviklet for splitting av vannstrømmen. Ved normal drift videreføres alt avløpsvann til nedstrøms anlegg. Når belastningen når en definert grenseverdi, avlastes anlegget ved å lede overskytende vann ut av avløpsnettet og til nærmeste resipient.

FluidSep er et prefabrikkert partikkelavskillende virveloverløp. Konstruksjonen splitter vannstrømmen og sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. FluidSep er uten bevegelige deler og er selvrensende. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. FluidSep arrangeres gjerne med en nedstrøms mengderegulator eller pumpestasjon. Disse begrenser videreført vannføring (Qv), og sørger for at nedstrøms avløpsnett ikke overbelastes. Overløpstanken kan benyttes som pumpevolum. Dette er en kompakt og kostandseffektiv løsning. Med tørroppstilte sugende pumper, kan endog FluidSep og pumpestasjon konfigureres som en enhet (Sumpvirvelen – se figur under).

FluidSep er hydraulisk kartlagt. Sammen med en av våre mengderegulatorer eller pumpe for kontroll av videreført vannmengde, tilfredsstiller systemet kravet om hydraulisk kontroll.

FluidSep i kombinasjon med sugepumper ("Sumpvirvelen")

FluidSep i kombinasjon med pumper med positivt trykk

FluidSep i kombinasjon med MFT mengderegulator

FluidSep under montering.

FluidSep  og virvelkammer-kum før igjenfylling.

FluidSep plass-støpt i betong.

FluidSep  og pumpestasjon under montering.

2 stk FluidSep  i pumpestasjon i anleggsfasen.