MFT Sedimenteringsoverløp

Type: Sedimenteringsoverløp

Medium: Fellessystem (AF)

Dimensjon: Tilpasses

Materiale: Plasstøpt betong

Anvendelse: Driftsoverløp

Egenskaper: Minimal forurensning og full hydraulisk kontroll

Minimal forurensning

Sikrer behandling av overløpsvann før utslipp.

Hydraulisk kontroll

Tilpasset løsning som gir full kontroll på vannivåer og vannføringer.

Driftssikker

Hydraulisk design og automatisk spylesystem gir enkel drift.

MFT sedimenteringsoverløp er et komplett overløpssystem med fordrøyningsvolum og sedimenteringstank. System sikrer hydraulisk kontroll, redusert forurensning og overvåkning av overløpsutslipp. En mengderegulator sørger for konstant belastning av nedstrøms renseanlegg. Utjevningsvolumet lagrer avløpsvannet ved nedbør. Sedimenteringsoverløpet fanger «first flush (mest forurenset) og sørger for behandling av overløpsvann før utslipp. Forurensingen fraktes videre til renseanlegg etter nedbørshendelser. Nødoverløpet avlaster ved ekstreme belastinger, og hindrer resuspensjon av partikler ved stor belastning. Anlegget er utviklet med tanke på enkel drift. Blant annet kan det med utstyres med automatisk spylesystem, der overløpsvannet benyttes som spylemedium. Et sedimenteringsoverløp med utjevningsvolum sikrer god utnyttelse av eksisterende fellessystem, og kan være et fullgodt alternativ til kostbar separering.

Anleggenes kapasitet, dimensjoner og utforming tilpasses. Kjernen i systemet består av mengderegulator, sedimenteringsterskel, overløpstank og nødoverløp. For å øke utjevningskapasiteten, kan sedimenteringsoverløpet suppleres med ekstra fordrøyningsvolum (eks ved å øke dimensjon på innløpsrør/kulvert). En fullstendig «offline» løsning (utforming D), som vist i figuren er som regel å foretrekke. Dette alternativet består av en relativ slank og rektangulær overløpstank, der innløps-terskel og sedimenteringsterskel er plassert i motsatt ender. Det gir jevn og rettet vannstrøms og god virkningsgrad.

Den interaktive Figuren under viser et typisk eksempel på et "offline" sedimenteringsoverløp, der overløpstanken tømmes ved hjelp av gravitasjon.

Innløpsterksel Nødoverløp Spylesystem Innløp med ekstra utjevningsvolum Mengderegulator Tilbakeskagsventil Sedimenteringsterskel Sump og pumpe for spylesystem Overløpstank/Sedimenteringsvolum Nivåmålere Utløp sedimenteringsoverløp

Innløpsterksel

Terskel mellom innløpskammer og overløps-/sedimenteringstank.

Nødoverløp

Nødoverløp med skumskjerm og kalibrert terskel av typen Fluidwing.

Spylesystem

Automatisk spylesystem FluidFlush. Benytter avløpsvann som spylemedium

Innløp med ekstra utjevningsvolum

Innløp til overløp. Kan dimensjoneres for å gi ekstra utjevningsvolum.

Mengderegulator

Mengderegulatoren på anleggets utløp sørger for konstant belastning, og hindrer overbelastning, av nedstrøms anlegg/renseanlegg. En by-pass ventil forenkler driften.

Tilbakeskagsventil

Overløpstanken kan tømmes etter nedbør ved hjelp av gravitasjon og tilbakeslagsventil. Hvis bunn overløpstank ligger lavere enn utgående avløpsrør, kreves det pumpe for å tømme tanken.

Sedimenteringsterskel

Sedimenteringsterskelen (FluidClari-R eller FluidClari-S )sørger for optimale sedimenteringsforhold slik at forurensning/partikler får tid til å sedimentere til slam i bunnen av tanken.

Sump og pumpe for spylesystem

Det automatiske spylesystemet benytter overløpsvannet som spylemedium (ikke drikkevann)

Overløpstank/Sedimenteringsvolum

Tank for sedimenteringsvolum/utjevningsvolum (fanger "first-flush").

Nivåmålere

Nivåmålerene benyttes til å registre vannnivåer og vannføringer gjennom systemet.

Utløp sedimenteringsoverløp

Den behandlede overløpsvannet fra sedimenteringsoverløpet ledes til resipient