MFT Sedimenteringsoverløp

Type: Sedimenteringsoverløp
Medium: Fellessystem (AF)
Dimensjon: Tilpasses
Materiale: Plasstøpt betong
Anvendelse: Driftsoverløp
Egenskaper: Minimal forurensning og full hydraulisk kontroll

Minimal forurensning

Sikrer behandling av overløpsvann før utslipp.

Hydraulisk kontroll

Tilpasset løsning som gir full kontroll på vannivåer og vannføringer.

Driftssikker

Hydraulisk design og automatisk spylesystem gir enkel drift.

Store deler av det norske avløpsnettet er fortsatt fellessystem, der overvann og spillvann/avløpsvann transporteres i samme rørledning. Ved nedbør og snøsmelting kan tilførselen av overvann bli så stor at avløpsnettet overbelastes. Dårlig tilstand på rørnettet med blant annet innlekking av grunnvann, hyppigere og mer intens nedbør, samt manglende (hydraulisk) kontroll på vannmengdene, forsterker problemet. Resultatet er oversvømmelse av kjellere og infrastruktur. I tillegg fører det til ujevn belastning og overbelastning av avløpsrenseanleggene, og dermed redusert virkningsgrad. Regnvannsoverløpet er avløpsnettets sikkerhetsventil. Ved å lede bort vannet det ikke er plass til i avløpsnettet, sørger de for at avløpsnettet avlastes og oversvømmelser unngås. Imidlertid utgjør overløpene en kilde til forurensning, gjennom utslipp til nærmeste elv eller sjø. Med et sedimenteringsoverløp og tilstrekkelig buffervolum kan denne forurensningen minimeres.

MFT sedimenteringsoverløp er et komplett overløpssystem med fordrøyningsvolum og sedimenteringstank. System sikrer hydraulisk kontroll, redusert forurensning og overvåkning av overløpsutslipp. En mengderegulator sørger for konstant belastning av nedstrøms renseanlegg. Utjevningsvolumet lagrer avløpsvannet ved nedbør. Sedimenteringsoverløpet fanger «first flush (mest forurenset) og sørger for behandling av overløpsvann før utslipp. Forurensingen fraktes videre til renseanlegg etter nedbørshendelser. Nødoverløpet avlaster ved ekstreme belastinger, og hindrer resuspensjon av partikler ved stor belastning. Anlegget er utviklet med tanke på enkel drift. Blant annet kan det med utstyres med automatisk spylesystem, der overløpsvannet benyttes som spylemedium. Et sedimenteringsoverløp med utjevningsvolum sikrer god utnyttelse av eksisterende fellessystem, og kan være et fullgodt alternativ til kostbar separering.

Anleggenes kapasitet, dimensjoner og utforming tilpasses. Kjernen i systemet består av mengderegulator, sedimenteringsterskel, overløpstank og nødoverløp. For å øke utjevningskapasiteten, kan sedimenteringsoverløpet suppleres med ekstra fordrøyningsvolum (eks ved å øke dimensjon på innløpsrør/kulvert). En fullstendig «offline» løsning (utforming D), som vist i figuren er som regel å foretrekke. Dette alternativet består av en relativ slank og rektangulær overløpstank, der innløps-terskel og sedimenteringsterskel er plassert i motsatt ender. Det gir jevn og rettet vannstrøms og god virkningsgrad.