Produkter

Produkter for regulering og behandling av regnvannpåvirket avløpsvann - ved kilden og ved utslipp

MFT sin løsning er såkalte punkttiltak. Dette er smarte løsninger som reduserer mengden overvann i avløpssystemet, minimerer konsekvensene når overbelastning skjer og som reduserer forurensning. Punkttiltakene er relativt sett raske å gjennomføre, og har umiddelbar effekt.Vi tilbyr produkter med høy driftssikkerhet og dokumenterbare egenskaper. Sortiment inkluderer standardiserte produkter, men skreddersydde løsninger utgjør en stor del av våre leveranser.Vi bidrar til å finne den optimale løsningen for ditt prosjekt!

Produkter lr

En mengderegulator begrenser vannføringen. I kombinasjon med et fordrøyningsvolum og/eller et overløp reduseres spissbelastninger og overbelastning av nedstrøms anlegg. Dermed reduseres risikoen for oversvømmelser og overløpsutslipp. En mengderegulator er en viktig komponent for å oppnå god virkningsgrad i sedimenteringsbasseng og sandfang. En driftssikker, nøyaktighet mengderegulator med gode hydrauliske egenskaper gir et anlegg med lave totalkostnader.Les mer om våre mengderegulatorer...

God kontroll med vannstand i overløp, dammer og sedimenteringsbasseng er viktig for å hindre oppstuvning og problemer i oppstrøms anlegg. En god nivåregulator sikrer et forutsigbart og nøyaktig vannivå selv ved store vannføringer. Driftssikkerhet, Nøyaktighet og Hydrauliske egenskaper er viktig egenskaper ved valg av nivåregulator og terskelsystem.Les mer om våre nivåregulatorer...

FluidFlap CAD

Tilbakeslag betyr at avløpsnettet er overbelastet og at vannstanden stiger, som følge av sterk nedbør, tette avløpsrør eller inntrenging av vann gjennom overløp ved flo. Dette kan føre til at avløpsvann trenger inn i bygninger og infrastruktur gjennom avløpsledningen. En tilbakeslagsventil sørger for at vannet kun kan passere i en retning, og kan dermed hindre vanninntrenging og kjelleroversvømmelser. Driftssikkerhet, Nøyaktighet og Hydrauliske funksjon er vesentlig egenskaper for en tilbakeslagsventil. Riktig valg gir en installasjon med lavest vedlikeholdsbehov og minste totalkostnader.Les mer om våre tilbakeslagsventiler...

ws146_parts_high-res

Når avløpsnettet overbelastes, tilføres elver, vassdrag og kystområder synlige partikler og forurensning gjennom overløpsutslipp. I overvannsystemet utgjør forurenset overvann, spesielt i urbane eller trafikkerte områder en foruresningsrisiko. Vi har løsninger for tilbakeholdelse av partikler, og dermed redusert forurensning, for både felles- og separatsystemet.  Dette inkluderer prefabrikkerte Regnvannsoverløp og komponenter for oppgradering av eksisterende overløp".Les mer om våre løsninger for Partikkelavskilling og Regnvannsoverløp....

Tverroverløp

Overflatevann i tett bebygde områder og veiavrenning er ofte forurenset av blant annet tungmetaller (partikkelbundet) og rester etter petroleumsprodukter. Under nedbør transporteres forurensningene til resipient. MFT leverer prefabrikkerte supersandfang og separatorer for utskilling av partikler og partikkelbundet forurensing i overvann. Vi tilbyr også komponenter for oppgradering og utrustning av eksisterende sandfang.Les mer om våre løsninger for Partikkelavskilling av overvann....

Vi tilbyr en rekke produkter for avløpsnettet . Dette inkluderer blant annet stengeluker, spylesystemer, prefabrikkerte kummer og rottestoppere.Les mer om våre øvrige produkter...

PLA-F