Produkter for regulering og behandling av regnvannpåvirket avløpsvann - ved kilden og ved utslipp.

MFT sin løsning er såkalte punkttiltak. Dette er smarte løsninger som gir hydraulisk kontroll, reduserer mengden overvann i avløpssystemet og minimerer konsekvensene når overbelastning skjer. Punkttiltakene er relativt sett raske å gjennomføre, og har umiddelbar effekt.Vi tilbyr produkter med høy driftssikkerhet og dokumenterbare egenskaper.

Sortiment inkluderer standardiserte produkter, men skreddersydde løsninger utgjør en stor del av våre leveranser.Vi bidrar til å finne den optimale løsningen for ditt prosjekt!

Se våre produktområder nedenfor.

produktoversikt type 1

Bygninger
Tilbakeslagsventiler hindrer
kjelleroversvømmelser
i bygninger

Avløpsnett
Spylesystemer hindrer
igjenngroing av
avløpsledninger

Nødoverløp
Smarte terskler hindrer
overbelastning av
avløpsnett

Fordrøyningsanlegg
Mengderegulatorer hindrer
nedstrøms overbelastning
av avløpsnett

Infiltrasjonssanlegg
Mengderegulatorer sikrer
maksimal infiltrasjon og hindrer
nedstrøms overbelastning

Utløp
Tilbakeslagsventiler hindrer
overbelastning som følge
av tilbakeslag fra resipient

Sedimenteringsanlegg
Mengderegulatorer hindrer
overbelastning og sikrer optimale
sedimenteringsforhold

Utløp
Tilbakeslagsventiler hindrer
overbelastning som følge
av tilbakeslag fra resipient

Regnvannsoverløp
Partikkelavskillende overløp
reduserer forurensning
fra overløpsutslipp

Nødoverløp
Smarte terskler hindrer
overbelastning av
avløpsnett

Avløpsnett
Mengdemålere gir
kontroll på vannføringene

Miljø- og Fluidteknikk AS
MFT leverer løsninger som sikrer
Hydraulisk kontroll og
Beskytter mot Oversvømmelser og Forurensning

Avløpsnett
Målestasjoner gir
aktiv kontroll og registrering
av vannføringene

Avløpsnett
Mengderegulatorer gir
kontroll på vannføringer og
hindrer overbelastning

Avløpsnett
Mengdemålere gir
kontroll på vannføringene

Overvannsnett
Mengderegulatorer reduserer
erosjon i resipient

Overløp
Terskelsystemer gir
enkel registrering
av overløpsutslipp.

Overløp
Mengderegulatorer gir
kontroll på vannføringer
og hindrer overbelastning.

Utløp
Tilbakeslagsventiler hinder
overbelastning som følge av
tilbakeslag fra resipient.

Avløpsnett
Med Stengeluker kan
vannstrømmer brytes.

Regnvannsoverløp
Sedimenteringsoverløp minimerer
forurensning fra overløpsutslipp.

Regnvannsoverløp
Spylesystemer sikrer
enkel drift av fordrøynings-
og sedimenteringsanlegg.

Sedimenteringsanlegg
Smarte Mengderegulatorer
sikrer konstant belastning og
optimale sedimenteringsforhold.

Regnvannsoverløp
Partikkelavskillere reduserer
forurensning fra overløpsutslipp.

En mengderegulator gir kontroll på vannføringen. Bruksområdene er mange. I kombinasjon med et fordrøyningsvolum og/eller et overløp reduseres spissbelastninger og overbelastning av nedstrøms anlegg. Dermed reduseres risikoen for oversvømmelser og overløpsutslipp. En mengderegulator er en viktig komponent for å oppnå god virkningsgrad i sedimenteringsbasseng og sandfang. En driftssikker, nøyaktighet mengderegulator med gode hydrauliske egenskaper gir et optimalt anlegg og enkel drift.Les mer om våre mengderegulatorer...

God kontroll med vannstand i overløp, dammer og sedimenteringsbasseng er viktig for å hindre oppstuvning og problemer i oppstrøms anlegg. En god nivåregulator sikrer hydraulisk kontroll og et forutsigbart og nøyaktig vannivå selv ved store vannføringer. Driftssikkerhet, Nøyaktighet og Hydrauliske egenskaper er viktig egenskaper ved valg av nivåregulator og terskelsystem.Les mer om våre nivåregulatorer...

ws146_parts_high-res

Tilbakeslag betyr at avløpsnettet er overbelastet og at vannstanden stiger, som følge av sterk nedbør, tette avløpsrør eller inntrenging av vann gjennom overløp ved flo. Dette kan føre til at avløpsvann trenger inn i bygninger og infrastruktur gjennom avløpsledningen. En tilbakeslagsventil sørger for at vannet kun kan passere i en retning, og kan dermed hindre vanninntrenging og kjelleroversvømmelser. Driftssikkerhet, Nøyaktighet og Hydrauliske funksjon er vesentlig egenskaper også for en tilbakeslagsventil. Riktig valg gir en sikker og driftsvennlig installasjon.Les mer om våre tilbakeslagsventiler...

Tverroverløp

Regnvannsoverløpet er avløpssystemets sikkerhetsventil, som skal avlaste avløpsnettet ved overbelastning. Overløpene er kilde til forurensning. Kloakksøppel, flytestoffer og partikler bør i størst mulig grad holdes tilbake for å minimere forurensning ved overløpsutslipp. Våre prefabrikkerte overløp og partikkelavskillere sørger for dette. Vi tilbyr også en rekke komponenter for oppgradering og utrustning av eksisternede Driftsoverløp og Nødoverløp. Et effektivt regnvannsoverløp er system med flere funksjoner, og bestående av flere komponenter. Vi tilbyr hele spekteret av overløpskomponenter og funksjoner.Les mer om våre løsninger for Partikkelavskilling og Regnvannsoverløp....

Overflatevann i tett bebygde områder og veiavrenning er ofte forurenset av blant annet tungmetaller (partikkelbundet) og rester etter petroleumsprodukter. Under nedbør transporteres forurensningene til resipient. MFT leverer prefabrikkerte supersandfang og separatorer for utskilling av partikler og partikkelbundet forurensing i overvann. Vi tilbyr også komponenter for oppgradering og utrustning av eksisterende sandfang.Les mer om våre løsninger for Partikkelavskilling av overvann....

Avløpsnettet er en kritisk, kostbar og komplekst infrastruktur. Den samlede nåverdien av dagens avløpsnett er enorm. For opprettholde en god standard på systemet må det bevilges mye penger på utbedringer og oppgraderinger de neste årene. Anleggseierne (kommunene) forvalter store verdier. For å ivareta investeringene best mulig, prioritere de riktige tiltakene og måle effekten av disse, må man vite hvordan avløpsnettet oppfører seg. Det krever systematisk tilnærming og overvåking. God overvåking gjør også at man kan tilfredsstille forurensningsmyndighetenes krav til rapportering av forurensningsutslipp.Les mer om våre løsninger for Overvåking....

PLA-F

Våre avstegningsventiler har et vidt anvendelsesområde innenfor selvfallsystemer for både overvann og avløpsvann. Dette inkluderer transportsystem for overvann/ avløpsvann, fordrøyningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg. Avstegingsventilene kan også benyttes i forbindelse med åpne anlegg og dammer. I sortimentet inngår både stengeventiler og stengeluker. Begge utgave kan opereres manuelt eller utrustes med motorisert betjening og fjernstyring..Les mer om våre Stengeventiler....

Vi tilbyr en rekke produkter for avløpsnettet . Dette inkluderer spylesystemer og prefabrikkerte kummer.Les mer om våre øvrige produkter...