Type: Klaffeventil
Modus: Nedstrøms
Medium: Avløpsvann, Overvann
Dimensjon: DN100 - DN800
Materiale: 304 rustfritt, 316 syrefast
Anvendelse: Overløp, Pumpestasjoner, Utjevningsmagasin og Renseanlegg
Egenskaper: Fleksibel klaff uten mekaniske lagere, svært lavt trykktap

Driftssikker

Fleksibel klaff uten mekaniske lagere og spesielt utformet tetteflate, sørger for sikker drift og god tetning.

Mindre vedlikehold

Lavt åpningstrykk og liten motstand gjør at ventilen kan plasseres høyere over resipientnivå. Dette reduserer begroing og behov for vedlikehold.

Nøyaktig

Ventilen er omfattende testet og godt hydraulisk dokumentert.

FluidSwing er en tilbakeslagsventil eller høyvannsventil med fleksibel klaff, for anvendelse i overvannssystem og avløpsnett. Den er spesielt godt egnet for anlegg med lite tilgjengelig høyde, der trykktapet i ventilen bør være så lav som mulig. Eksempelvis gjelder dette avløpsanlegg der bebyggelsen er utsatt for oversvømmelse under springflo eller flom. Typiske installasjoner er i tilknytning til regnvannsoverløp, pumpestasjoner, utjevningsmagasin og renseanlegg. FluidSwing blir også benyttet som barriere for dyr og trekk i forbindelse med utløp fra ulike typer VA-anlegg.

FluidSwing kjennetegnes ved lavt åpningstrykk og lite trykktap. Utformingen sikrer god tetning også ved partikkelholdig avløpsvann. Ventilen kan leveres i forsterket utgave, som tillater høyere maksimalt baktrykk. For å kartlegge ventilens hydrauliske egenskaper, har den vært igjennom omfattende tester i hydraulisk laboratorium.

Ved å velge en tilbakeslagsventil med dokumentert lavt trykktap og åpningstrykk, kan ventilen plasseres høyere i systemet – uten at oppstrøms vannspeil når kritisk nivå (eks laveste kjeller). En ventil som er høyt plassert (eks over normalvannstand i resipient), står sjeldnere dykket, og vil kreve mindre tilsyn.

FluidSwing type RL (med løsflens).

FluidSwing med monteringsplate (type RW).

FluidSwing RW med buet fyllstykke for montering i sirkulær kum.